Nastal čas zániku, likvidácie podniku ?

Tak sa do toho pustime! Keďže je to zdĺhavejší proces, čím skôr začneme, tým skôr dosiahneme želaný úspech.

Ako máme uvedené v § 68 Obchodného zákonníka, spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

Spoločnosť sa ruší z nasledovných dôvodov:

Súd rozhodne o zrušení spoločnosti, ak:

Boli pre Vás zaujímavé predchádzajúce informácie o ktorých ste sa dočítali? V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Konzultácie poskytujeme úplne bezplatne. Záleží nám na tom, aby ste boli maximálne spokojní.

KONTAKTUJTE NÁS